VÌ SAO CHỌN CIM LEVEL 6

Chứng chỉ CIM Level 6 chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đến với thế giới Marketing chuyên nghiệp, trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng vững vàng để tự tin khởi đầu sự nghiệp trong ngành.

Bạn có thể chọn 3 chứng chỉ trong Level 6, phù hợp với những định hướng sự nghiệp cá nhân. Mỗi module có thể được xem như một thành tựu.

Diploma in Professional Marketing

Diploma in Professional Digital Marketing

Diploma in Sustainable Marketing

LỘ TRÌNH HỌC

 • Để nhận chứng chỉ Diploma in Professional Marketing, bạn cần hoàn thành các module bắt buộc và một module tự chọn. 
 • Để nhận chứng chỉ Diploma in Professional Digital Marketing, bạn cần hoàn thành cả ba module bắt buộc. 
 • Để nhận chứng chỉ Diploma in Sustainable Marketing, bạn cần hoàn thành cả ba module bắt buộc.

MÔN HỌC CHI TIẾT

Chiến lược Marketing & Digital

Unit 1: Phân tích bối cảnh

 • Hiểu cách phân tích yếu tố nội tại của doanh nghiệp và tình hình thị trường trong hiện tại và tương lai.
 • Giải thích các thông tin và hiểu biết liên quan để đề xuất và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định chiến lược.

Unit 2: Lập kế hoạch

 • Xác định các mục tiêu marketing và chiến lược tiếp thị để chinh phục mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược và ứng dụng marketing mix để đạt được các mục tiêu marketing.

Unit 3: Triển khai và quản lý

 • Xác định các nguồn lực cần thiết để triển khai chiến lược marketing.
 • Theo dõi, đo lường và điều chỉnh kế hoạch marketing liên tục để đạt mục tiêu.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

Unit 1: Đổi mới

 • Hiểu tác động của sự đổi mới và đột phá đến sự phát triển của tổ chức
 • Đánh giá các yếu tố chính tạo điều kiện cho sự đổi mới trong tổ chức.

Unit 2: Đổi mới trong Marketing

 • Áp dụng các nguyên tắc đổi mới trong marketing.
 • Phát triển case-study  liên quan đến  đổi mớ trong marketing.

Unit 3: Triển khai Đổi mới

 • Hiểu các hoạt động cần thiết để thực hiện các đổi mới trong marketing.
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông cho sự thay đổi mới.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

*Module này là Module tự chọn cho Diploma in Professional Marketing và là Module bắt buộc đối với Chứng chỉ Diploma in Professional Digital Marketing.

Unit 1: Lựa chọn kênh và thấu hiểu khách hàng

 • Đánh giá các phương án chiến lược để lựa chọn kênh.
 • Hiểu insight của khách hàng trong môi trường digital.

Unit 2: Quản lý kênh

 • Hiểu cách quản lý kênh digital hiệu quả.
 • Xác định các yêu cầu pháp lý khi triển khai các chiến dịch digital.

Unit 3: Trải nghiệm khách hàng

 • Thấu hiểu hành trình khách hàng.
 • Xây dựng kế hoạch nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

Unit 1: Quản lý con người

 • Phát triển và quản lý đội ngũ marketing.
 • Biết cách cải thiện hiệu suất thông qua con người.

Unit 2: Nguồn lực Marketing

 • Đánh giá hiệu quả của việc phối hợp các nguồn lực hiện có.
 • Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu suất bằng cách tối ưu nguồn lực.

Unit 3: Tài chính Marketing

 • Áp dụng các kỹ thuật phù hợp để quản lý ngân sách marketing.
 • Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả tài chính của hoạt động marketing.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

**Xin lưu ý nếu bạn muốn nhận được Chứng chỉ Diploma in Professional Marketing, bạn sẽ có quyền chọn Module Quản lý nguồn lực là một trong những module tự chọn của bạn.

Unit 1: Chiến lược thương hiệu

 • Hiểu cách xác định và định vị thương hiệu nâng cao giá trị doanh nghiệp.
 • Đánh giá các yếu tố trong chiến lược thương hiệu.

Unit 2: Quản lý thương hiệu

 • Hiểu được các yếu tố thúc đẩy nhận diện thương hiệu.
 • Xây dựng kế hoạch thương hiệu (brand plan) triển khai chiến lược thương hiệu.

Unit 3: Các chỉ số về thương hiệu

 • Áp dụng một loạt các kỹ thuật để quản lý nguồn lực để triển khai kế hoạch thương hiệu.
 • Phân tích các số liệu và điều chỉnh kế hoạch thương hiệu để nâng cao hiệu quả.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

**Xin lưu ý nếu bạn muốn nhận Chứng chỉ Diploma in Professional Marketing, bạn sẽ có quyền chọn Module Quản lý Thương hiệu làm một trong các Module tự chọn của mình

Unit 1: Insights về Digital

 • Hiểu được tác động chiến lược digital marketing đối với doanh nghiệp.
 • Phân tích insights từ digital.

Unit 2: Tối ưu hóa digital

 • Thích ứng linh hoạt trước những thay đổi về nhu cầu và hành vi của các bên liên quan.
 • Xây dựng kế hoạch tối ưu hóa chuyển đổi.

Unit 3: Phân tích, giám sát và đo lường dgital

 • Đánh giá và phân tích số liệu.
 • Đo lường các chỉ số digital then chốt khi tối ưu hóa.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

**Xin lưu ý Module Tối ưu hóa Digital là một trong những Module bắt buộc đối với Certificate Professional Digital Marketing

Unit 1: Tính bền vững

 • Hiểu được bối cảnh phát triển bền vững và các khái niệm rộng hơn; và ý nghĩa của tính bền vững đối với doanh nghiệp và xã hội.
 • Đánh giá mục đích lớn của tổ chức (bao gồm cam kết xã hội) và vai trò của marketing trong việc đạt được sự bền vững đó.

Unit 2: Sáng tạo và đồng sáng tạo giá trị

 • Xác định cách tiếp cận tập trung vào khách hàng phù hợp với thách thức về tính bền vững.
 • Đánh giá các cách cộng tác và cùng sáng tạo với các bên liên quan để mang lại sự thay đổi.

Unit 3: Thực hiện tính bền vững

 • Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện thay đổi và cung cấp các giải pháp mang lại giá trị và hướng tới giá trị  lâu dài.
 • Lập kế hoạch thay đổi và đo lường kết quả.

Đánh giá: Bài tập dựa trên một chủ đề và tổ chức mà học viên chọn.

TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ CIM LEVEL 6

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC