Lãnh đạo

Cách lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo bản thân đồng thời giúp người khác tự lãnh đạo chính họ. Nắm được các mô hình & phương pháp để phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện.